Skånevikstrand Maskinstasjon AS har sidan  oppstarten i 1983 hatt svært mange oppdrag.  Vi er eit godkjent foretak hos Statens Byggtekniske Etat.    Her er ein oversikt over større  arbeidsoppgåver som vi er/har vore engasjert i fram til no.  

 

- Tryggere trafikk for alle ( Lagt ut 25.11.12)
  Haugesunds Avis: 
Klokken 13.00 i dag ble den nye gangveien ved kaien i Skånevik offisielt åpnet av fylkesvaraordfører Mona H. Hellesnes.  Den rundt en kilometer lange strekningen har fått utvidet veibanen og et tre meter bredt fortau. Les mer i Hgs. Avis

Ny togstasjon i Holmestrand  ( Lagt ut 25.11.12)
 
Vi har hatt eit transpostoppdrag ved bygging av ny togstasjon i Holmestand:

Arbeidet har starta ( Lagt ut 20.03.11)
  Skånevik nett:  Tysdag den 15. mars 2011 var ein merkedag i Skånevik.  Då starta arbeidet med den svært etterlengta gang- og sykkelvegen mellom Peparen og Skånevik stadion.   Breidda på G/S- vegen er 3 meter og fylkesvegen skal utvidast med 1 meter og asfalterast på nytt.  Etne kommune har forskottert kr. 15. mill. til vegen som skal vera ferdig til jul.  Det er Skånevikstrand Maskinstasjon AS er hovudentreprenør ved bygginga.  Vegen kan bli stengt i periodar, men aldri lener enn ein halv time om gongen.   Asbjørn Opedal frå Statens vegvesen er prosjektleiar.

Gangfelt på Ligrend i Skånevik  ( Lagt ut 03.12.09)
  Etne kommune skal bygge gangfelt med meir frå idrettshallen og over Ligrend mot Milje gård (til bommen) totalt 417 meter.  Skånevikstrand Maskinstasjon AS hadde det rimelegaste tilbodet og er blitt tildelt arbeidet som startar før jul.


Stor mursteinsleveranse  ( Lagt ut 03.12.09)
  Kvinnheradentreprenøren G.Røssland AS fikk arbeidet med 2,6km gangfelt og vegutviding på Halsnøy.  Prosjektet består m.a. av svært mykje natursteinsmurer med høge krav til utføringa.  Skånevikstrand Maskinstasjon AS har fått kontrakt på leveransen av murstein som vil starte før jul 2009 og gå ut høsten 2010.

Utbygging av Etne Brygge  ( Lagt ut 03.12.09)
 
Vi har kontrakt på grunnarbeida når utbygginga av Etne Brygge på meieritomta i Etne vert realisert.

Tunnelen sprengt ( Lagt ut 15.09.09)
  Haugesunds Avis: 
Han ramla saman i ei einaste salve, Tungesviktunnelen på Rv 48 på Skåneviksvegen over Håland.  Det var klokka 19.30 i går kveld at ei samla dynamitt-salve sprengde 2.000 kubikk fjell og la den rasfarlege tunnelen «krasafaren» som ein stor steinhaug på riks- vegen.  – Salva gjekk fint av. No står reinskinga att, seier Haldor Ebne i Skånevikstrand Maskinstasjon. Dei utfører arbeidet for Statens vegvesen.
Les meir i Haugesunds Avis  Les meir i Grannar


Bilete frå arbeid med sprenging av tunnelen i Tungesvik

Ombygging og utsmykking av Skånevik Ferjekai ( Lagt ut 20.11.09)
  
24. august 2009 starta oppdraget for Statens Vegvesen som m.a. består av opparbeiding av ny bussterminal, oppstillingsfelt for ferjebilar, legging av granitt, natursteinsmurar, nytt lysanlegg, asfaltering, nyskilting osv..

Kraftverk i Åkrafjorden ( Lagt ut 10.09.09)
  
Skånevikstrand Maskinstasjon AS bygger ut Saltåna Kraftverk i Åkrafjorden.  På Eljarvik Gard i Åkrafjorden er vi i gong med eit kraftverk i elva Saltåna.  Kraftstasjonen blir liggande heilt i fjæresteinene.  På grunn av utfordrande terreng blir den 200 meter lange rørgata ikkje nedgrave.  Då det i store delar av traseen er uframkommeleg med maskiner blir det nytta helikopter frå  Airlift til transport av utstyr og materiell.  Johansen Rør AS frå Skånevik står for røyrleveransane og Energiteknikk AS frå Kvinnherad leverer turbin og el. installasjon.


Frå bygging av Saltåna Kraftverk

I sving med Kathinka ( Lagt ut 11.08.09)
  
Grannar:  Den sårt etterlengta oppgraderinga av Kathinka-svingen i Skånevik blei i gangsett på måndag. Etter nærare 30 års kamp er ein tryggare veg i sikte.  Eit mangeårig press  frå bygdefolket i Skånevik førte fram i vår då kommunestyret gjekk inn for å forskottera oppgradering av fylkesvegen. Likevel var det knytt skepsis til om oppgraderinga nokon gong ville komma på plass etter ein lang kamp for å få dette i orden. På måndag tok gravemaskinen første jafsen av grøftekanten for vegutvidinga.
Les meir i Grannar


Bilete frå arbeid med Kathinkasvingen

Farvel til blomsterbua på kaien ( Lagt ut 22.11.06)

blomesterbua_riving_1.jpg (80792 byte) blomesterbua_riving_2.jpg (112483 byte) blomesterbua_riving_3.jpg (118938 byte) blomesterbua_riving_4.jpg (102757 byte)

  Vi fikk oppdrag av Etne Kommune og Krambua B&S AS .  Øyvind Åsheim (med lastebil) og Paul Ove Nordbø (med gravemaskin) utførte arbeidet.

Anleggsstart på Vintertun ( Lagt ut 31.10.06)
  Idag startar anleggsarbeidet på ny E 134 over Vintertun. Den skal stå ferdig 7. november neste år.  Det er Mesta som har fått oppdraget, og i gjennomsnitt vil 30 mann vera i arbeid med å laga 3,2 kilometer ny veg frå grensa mellom Etne og Odda, forbi Vintertun.
  –Me skal driva ein liten tunnel på knappe 90 meter på grensa mellom Børstø og Vintertun. Så blir det ny veg i dagen på andre sida av elva forbi Vintertun, fortel prosjektleiar i Mesta, karmøybuen Lars Harald Nordnes. Han seier dei første dagane vil gå med til å rigga. Kontorrigg skal på plass på rasteplassen på Vintertun.
  Så vil sjølve maskinarbeidet i vegtraséen starta på andre sida av vegen ved rasteplassen om ei god vekes tid.  Mesta har to underleverandørar som skal stå for graving og masseflytting. Det er Skånevikstrand Maskinstasjon og Brødr. Flatebø, Etne.  Les artikkel i Haugesunds Avis.


Avgravinga i gong på Vintertun


Oppsetjing av brakkerigg på Vintertun

Rullestadtunnelen er ferdig ( Lagt ut 03.07..06)
  Skånevikstand Maskinstasjon har hatt ein god del arbeid i samband med med bygging av tunnel og veg forbi Rullestadjuvet.  Fredag 30. juli var den nye sterkninga opna.  Les artikkel i Haugesunds Avis.

Meir om bygginga i Hordadalen ( Lagt ut 28.10..05) 
  Arbeidet med tilrettelegging av hyttefeltet i Hordadalen har no komme langt.  Tungesvik Bygg AS har alt mange mange hytter under bygging.  Sjå biletserie frå hyttefeltet.

Framdrifta i Hordadalen ( Lagt ut 29.08.05)
 
Arbeidet er godt i gang ved hyttefeltet i Hordadalen. På grunn avbygging nye og omfattande tilkomstvegar vil prosjektet først bli ferdigstilt våren 2006.  Etter kvart som arbeidet skrid fram vert tomtane gjort klare og pr. i dag er to hytter under bygging.Utbygging i Hordadalen ( Lagt ut 19.09.04)
 
Skånevikstrand Maskinstasjon har fått totalentreprisen med første byggesteg i opparbeidinga av hyttefelt for 38 tomter i Hordadalen.  Arbeidet startar 20. september og skal være ferdig 1 oktober 2005.  Knut Erik Ebne blir anleggsleiar der 6 -10 personar vil være engasjert i arbeidet.   Ta kontakt om du er interessert i opparbeiding av tomter.  Johansen Rør as skal levere kummer og røyrmateriell og Tungesvik Bygg as skal levere to miljøbygg. 

Ny veg i Rullestadjuvet ( Lagt ut 27.07.04 og revidert 09.09.04)
  Endelig blei det den 15.03.04 klart for oppstart av det nye og etterlengta vegprosjektet i Rullestadjuvet. Statens Vegvesen lyste ut totalentreprisen for prosjektet hausten 2003 og Mesta as fekk arbeidet for ca.170 mill kr. og ei byggetid på ca 2,5 år.
Lokale entreprenørar beståande av Brødr. Flatebø as, Lastebilkontoret i Odda as og Skånevikstrand Maskinstasjon gjekk saman da Mesta lyste ut opplasting og transportoppdraga.  Dei fekk desse oppdraga med minimal margin til andre konkurrerande firma.
Totalt for dette prosjektet kan det i periodar vera ca.25 personar engasjert der det skal byggast 6 km ny veg der 2,9 km er trefelts tunnel. 

Etter tre vekers drift i tunnelen er det nå byrja å bli stort nok område slik at transporten utifrå tunnelen kan gå føre seg med semi.  I løpet av oktober vil  4 biler være i drift på tunnelkjøringa ned til Rullestadvatnet.


Eit av våre mange kjøretøy

Sjå bilete frå arbeidet og les artikkel i Haugesunds Avis ( 04.08.04 )


Ny utbygging på Kårstø ( KEP 2005 )
  Stavangerentreprenøren T. Stangeland Maskin AS fikk anbodet på grunnarbeidet av Veidekke AS.  Skånevikstrand Maskinstasjon er leigd inn hos TS AS med gravemaskiner, lastebilar og handarbeidarar/fagarbeidarar.  Les også artikkel i Haugesunds Avis.


Ny tunnel ved Stana i Hardanger
   
Statens Vegvesen Hordaland startet sommeren 2002 bygging av ny tunnel ved Stana i Hardanger. Tunnelen er på ca. 700meter og anlegget drives av Vegvesnet/Mesta i egen regi.  Arbeidet innbefatter også ca 1500m2 med gråsteinsmuring i tunellmunningene og Skånevikstrand Maskinstasjon fikk leveransene på murstein som i perioder i prosjektet skal leveres 3 trailerlass daglig av.  En av våre drevne maskinførere, Jan Eirik Jensen fra Kyrping skal representere oss med sin nye Kobelco graver på mureprosjektet.  Arbeidet skal være ferdig september 2003.


Gang- og sykkelsti ved Neslia i Rosendal, Kvinnherad
 
Statens Vegvesen Hordaland bygger ny gang- og sykkelsti ved Neslia i Rosendal i Kvinnherad kommune.  Anlegget skal drivast i eigen regi og vera ferdig  sommaren 2003.  Arbeidet består m.a. av mykje gråsteinsmuring, nytt VA anlegg og masseutskifting.  Frå Skånevikstrand Maskinstasjon er det to hjulgravemaskiner på anlegget med far og son Stålesen som sjåførar.  Dei skal gå for det meste på gråsteinsmuring og dei første trailerlassa med murstein frå vårt steinbrot er levert. ( Sjå også artikkel i Bergens Tidende).


Ny veg ved Grønsdal mellom Skare og Odda
  Statens Vegvesen Hordaland bygger eit stykke ny veg ved Grønsdal mellom Skare og Odda i Odda kommune.  Anlegget vert drive i eigen regi og skal vera ferdig vinteren 2002/2003.  Arbeidet består i grove trekk av masseflytting og natursteinsmuring.  Det er krav om at nye og gamle murer skal så godt som det lar seg gjere få same utsjånad langs det verna vassdraget.  Skånevikstrand Maskinstasjon har vore representert med inntil to beltegravemaskiner på anlegget i tilegg til totalleveranse av murstein dvs.1-2 trailerlass dagleg.


V & M Kårstø
  Veidekke trakk det lengste strået då det blei lyst ut ny vedlikehaldskontrakt (V&M) på Kårstø nå i haust.  Dette er ein kontrakt som inneheld alt vedlikehaldarbeid som skal gjerast dei neste seks åra.  Her er Skånevikstrand Maskinstasjon inne i samarbeid med andre underleverandørar på arbeider som m.a. gravearbeid og vintervedlikehald på Kårstø-anlegget til Statoil.


Ei mindre utbygging på Kårstø 
   Veidekke blei i januar 2002 tildelt kontrakten på NET-1,ein mindre utbygging på Kårstø  .Kontrakten på ca.25 mill. har krav om at arbeidet skal vera ferdig  i januar 2003  og Skånevikstrand Maskinstasjon blei valt av Veidekke til hovuedlevrandør av entreprenørtenester som transport, graving, meisling, komprimering osv..  På det meste har inntil 8 personar vore engasjert i dette prosjektet.


 Utbygginga av Åkrafjordvegen E-134
 
Her har vi vore engasjert sidan oppstarten for snart 10 år sidan.  Følgjande oppdrag  kan nemnast:  - Muring av gråsteinsmur, opplastingsarbeid, transportoppdrag, grøfter og stikkrenner, meislingsarbeid bla. i Markhustunellen.


Utbygginga på Kårstø
  Med den siste utbygginga på Kårstø ( KUP) har vi vore engasjert sidan oppstarten  med opptil 12 einingar.  I tillegg har vi inngått ein samarbeidsavtale med Håland & Karlson AS om alle vedlikehaldsarbeid som vert utført på anleggsida på Kårstø.  Dette arbeidet omfattar mellom anna brøyting og vedlikehald av vegar.


  Statens Vegvesen Hordaland bygger ny gang og sykkelsti frå Seimsfoss til  
      Rosendal i Kvinnherad kommune
 
Entreprenørfirma Gunnar Røssland AS frå Husnes har hovudentreprisen på arbeida som m.a. er  ca.3000kvm med gråsteinsmuring. I samband med dette blei Skånevikstrand Maskinstasjon valt som hovudleverandør av murstein og nødvendige maskiner utover sin eigen maskinpark til murearbeida i dette prosjektet.  I denne samanheng leverer vi 2-3 trailerlass med murstein dagleg. I  dette mureprosjektet legg ein  vekt på å sette inn punktvis større steinar for å bryte muren sine fuger og på denne måten få ein mur med litt "liv i".  Sjå bilete av  murane.

  I tillegg til dette held vi no på med diverse mindre oppdrag rundt om i distriktet.  

Bilete frå våre aktivitetar

Indeks ( trykk på pila )
- Tryggere trafikk for alle
Ny togstasjon i Holmestand
Arbeidet har starta
Gangfelt på Ligrend i Skånevik
Stor mursteinsleveranse
Utbygging av Etne Brygge
Tunnelen er sprengt
Ombygging og utbygging av ferjekaien
Kraftverk i Åkrafjorden
I sving med Kathinka
Anleggsstart på Vintertun
Rullestadtunnelen er ferdig
Meir om bygginga i Hordadalen
Framdrifta i Hordadalen  
Utbygging i Hordadalen
Ny veg i Rullestadjuvet
Ny utbygging på Kårstø
Ny tunnel ved Stana i Hardanger
Gang- og sykkelsti ved Neslia i Rosendal
Ny veg ved Grønsdal mellom Skare og Odda
V & M Kårstø
Ei mindre utbygging på Kårstø 
Utbygginga av Åkrafjordvegen E-134
Utbygginga på Kårstø
Ny gang og sykkelsti frå Seimsfoss til Rosendal